Inspektor ODO outsourcing

Zapewniamy profesjonalny outsourcing funkcji Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie wymogami RODO .

Zadaniem inspektora ochrony danych jest działanie na rzecz zgodnego z przepisami o ochronie danych przetwarzania danych, zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym.

W ramach przejęcia funkcji Inspektora ochrony danych osobowych  nasza Kancelaria zapewnia:
 • przeprowadzenie audytu zgodności z RODO,
 • ocena ryzk przetwarzania danych osobowych  oraz oceny skutków przetwarzania,
 • przygotowanie i wdrożenie dokumentacji,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych,
 • realizacja wymaganych obowiązków informacyjnych wobec UODO,
 • wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzanie regularnych audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawianie raportów pokontrolnych i rekomendacji,
 • tworzenie opinii prawnych dotyczących problematyki ochrony danych osobowych,
 • cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie klauzul, regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z ewentualnym naruszeniem ich praw,
 • wykonywanie obowiązku kontaktu z UODO.
 • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w Państwa organizacji.

Kto musi powołać Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Stosownie do artykuł 37 RODO Administrator zobowiązany jest do powołania Inspektora Ochrony danych osobowych w następujących przypadkach:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub

c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10.

Grupa przedsiębiorstw może wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych, o ile można będzie łatwo nawiązać z nim kontakt z każdej jednostki organizacyjnej.

Jakie jest wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w firmie lub instytucji?

stawki wynagrodzenia negocjowane są indywidualnie i zaczynają sie już od 600 zł +VAT za miesiąc pracy. Wynagrodzenie zależy od wielkości firmy/instytucji, rodzaju i rozmiaru przetwarzanych danych osobowych oraz liczby pożądanych wizyt inspektora w siedzibie administratora.

Zapytaj o naszą ofertę z chęcią udzielimy wszelkich wyjśnień!